Bliv uddannet ambulancebehandler

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling.

Om uddannelsen

Du kan læse til ambulancebehandler på erhvervsskolen U Nord i Hillerød eller Rybners i Esbjerg.


Som ambulancebehandler rykker du ud til tilskadekomne eller syge mennesker. På uddannelsen lærer du at vurdere en patients tilstand, yde førstehjælp og give behandling på ulykkesstedet eller i ambulancen på vej til hospitalet. Du lærer også at føre ambulancen sikkert og hurtigt gennem trafikken både med og uden udrykning. 

Du får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme og lærer at bruge ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker.

Optagelse

For at blive optaget på grundforløbet skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9 eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du tage Grundforløb 1 og 2 på erhvervsskolen på 1 års varighed.


For at blive optaget på hovedforløbet skal du have bestået grundforløbet og have opnået en praktikplads. Erhvervsskolerne stiller ikke yderligere krav til optagelsen, men arbejdsgiverne kan hver især have krav til, hvilke elever de ønsker at ansætte hos dem, og i den forbindelse, have specifikke krav forud for ansættelsen. Dette kan f.eks. være, at de ønsker du har taget kørekort til personbil (kategori B), at du er fyldt 21 år på ansættelsestidspunktet og end videre, at du lever op til en række fysiske krav for at sikre, at du har et helbred, der kan holde til et fysisk krævende job. I den forbindelse vil arbejdsgiver kunne stille dig en fysisk optagelsesprøve, som har fokus på kondition, styrke og udholdenhed, samt mental parathed.


Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen.


Kontakt altid en af de to godkendte erhvervsskoler, Rybners, Esbjerg eller U/NORD, Hillerød og/eller virksomheden for nærmere information om din optagelse.


Praktik

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. 


Praktik på uddannelsen varer cirka 107 uger i alt og veksler mellem praktik på hospital og i ambulance. Som udgangspunkt kører eleven som 3. mand i ambulance. På et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet når eleven har tilegnet sig nok viden, kan eleven køre som 2. mand. 


På www.praktikpladsen.dk kan du finde ledige praktikpladser. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever.


Jobmuligheder

Som ambulancebehandler kan du søge job mange spændende steder.  For at søge job som ambulancebehandler, skal du søge autorisation .


Som ambulancebehandler kan du udføre redningsarbejde og behandling i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.


Næsten alle nyuddannede er beskæftiget med ambulancekørsel. 

Uddannelsesmateriale 


Download uddannelsesbog her

Uddannelsesbog 

For at styrke den praktiske uddannelse får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele uddannelsen igennem. Uddannelsesbogen indeholder en beskrivelse af uddannelsens praktikmål, som eleven skal nå i løbet af uddannelsens praktikperioder. 

 

Uddannelsesbogen skal udleveres til eleven ved uddannelsens start. Virksomhedens ledelse, repræsentanten for arbejdstagerne og eleven skal i fællesskab udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktikperiode.


Vejledningen er tiltænkt som et forklaringsværktøj til den overordnede uddannelsesbog fra TUR. Det er stadig uddannelsesbogen fra TUR, som er det officielle dokument, der afkrydses, underskrives og afleveres til skolerne. 


Det vil sige, at vejledningen ikke erstatter uddannelsesbogen, og at målene i denne vejledning er vejledende mål.

(Klik på det ønskede format for at downloade)

 • Ordinær uddannelsesbog og vejledning gældende fra 1. august. 2024 (Word) (PDF)
 • Uddannelsesbog til MERITMODEL 1 inkl. VEJLEDNING (Word) (PDF)

 • Uddannelsesbog til MERITMODEL 2 inkl. VEJLEDNING (Word) (PDF)

 • Uddannelsesbog til MERITMODEL 3 inkl. VEJLEDNING (Word) (PDF)


Download grafiske oversigter her

Uddannelsesaftale

I forbindelse med praktik hos en virksomhed skal eleven indgå en uddannelsesaftale, som skal underskrives i henhold til erhvervsuddannelsesloven.


Uddannelsesaftalen omfatter både skole- og praktikperioder og kan omfatte både grundforløb og hovedforløb afhængig af aftale mellem elev og virksomhed. 


På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde blanketter og vejledning til uddannelsesaftalen. 


Tryk her for henvisning til link


Test i uddannelse 

Som en del af uddannelsen, skal eleven gennemføre en test ved afslutning af et fag.


Følgende test skal eleven gennemføre på ambulancebehandleruddannelsen:

- Test i Hjerte Lunge Redning (HLR)

- Test i Farmakologi 

- Test i Traumatologi 

- Test i Sundheds- og sygdomslære 


I følgende dokument kan du læse mere om de fire forskellige test: KLIK HER

Svendeprøven

Svendeprøven består af tre elementer:  

 • En skriftlig prøve (elektronisk baseret) bestående af  case og multiple choice spørgsmål.  
 • En praktisk prøve.  
 • En mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er en elektronisk web-baseret og individuel prøve på op til 45 minutter. (Multitest). Den praktiske prøve har en varighed af indtil 180 minutter og består af flere øvelser på skolen som bliver vurderet af faglærere og censor. Den mundtlige prøve afvikles i umiddelbar forlængelse af den praktiske prøve. Hensigten med den mundtlige prøve er at relatere denne til det faglige indhold i den praktiske prøve og bearbejde holdningsmæssige spørgsmål. Der tages med andre ord udgangspunkt i den praktiske prøves emne.Censorvejledning

Hensigten med denne vejledning er et ønske om at styrke censorernes muligheder for at udføre en kvalificeret censurering samtidig med at udvælgelsen af censorer strømlines.  


Klik her for at hente svendeprøve- og censorvejledningen

Til skoler

Realkompetencevurdering (RKV)

Det er i alles interesse, at en kompetencevurdering er ordentlig udført. Det er denne vurdering, der ligger til grund, når der siden skal udstedes et svendebrev.

Et svendebrev skal reelt vise, at medarbejderen er på faglært niveau, også selv om han eller hun har fået godskrivning (merit) for dele af uddannelsen ved kompetencevurderingen.


En godskrivning indebærer, at medarbejderen til fulde har de reelle kompetencer i det pågældende fag. En kompetencevurdering skal derfor have en sådan kvalitet, at vi efterfølgende kan stole på svendebrevet


Klik her for at downloade vejledning til RKV

Gældende uddannelsesordning

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside finder du den gældende uddannelsesordning for ambulancebehandler-uddannelsen pr. 1. august 2020.


Uddannelsesordningen er udarbejdet i samarbejde med det faglige udvalg, skolerne og TURs sekretariat og legalitetskontrolleret i Undervisningsministeriet.


Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte TURs sekretariat eller ministeriet. 


Klik her for at læse uddannelsesordningen

Her kan du tage din ambulancebehandleruddannelse

Rescue Center Denmark

Storstrømsvej 39 

6715 Esbjerg N 

Telefon: 7913 4555

Mail: info@rybners.dkU/NORD

Milnersvej 48

3400 Hillerød

Telefon 4829 0000

Mail: info@unord.dk


Om Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler dermed fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen og dens medarbejdere.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.


Følgende organisationer er repræsenteret i TUR:

3F, DI, DE, DSB, Dansk Jernbaneforbund, Danmarks Fiskeriforening, Danske Regioner, Forsvaret, Forsvarets Personale, Kommunal Brandvæsen, FOA og HK-Stat.

Parterne i TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen. Udvalgene er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg - såkaldte "paritetiske udvalg".


Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for målområderne:

 • Gods på landevej og bane
 • Personbefordring med bil, bane og bus
 • Terminaler, herunder havne og lufthavne
 • Oplagring i produktion, engros og detail
 • Redning, brand og ambulance
 • Erhvervsfiskeri

Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene bestyrelsen og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsessteder, ministerier og styrelser.

Kontaktoplysninger

Transporterhvervets Uddannelser

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1620 København K

Tlf. 35 87 87 00

tur@tur.dk